Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh mục địa chỉ hộp thư công vụ của CBCC,VC

Danh mục địa chỉ hộp thư CBCCVC

Danh mục địa chỉ hộp thư công vụ của CBCC,VC

16/04/2013 11:12:16


STT

Họ và tên cán bộ công chức, viên chức

Chức vụ, đơn vị công tác

Địa chỉ thư điện tử

(Email công vụ)

1

Lê Minh Tuấn

Giám đốc

tuanlm@stttt.binhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Thanh

Phó Giám đốc

thanhnt@stttt.binhthuan.gov.vn

3

Lương Sinh

Phó Giám đốc

sinhl@stttt.binhthuan.gov.vn

4

Vũ Văn Tuấn

Phó Giám đốc

tuanvv@stttt.binhthuan.gov.vn

5

Giang Thanh Tâm

Chánh Văn phòng

tamgt@stttt.binhthuan.gov.vn

6

Mãn Thị Thúy Dung

Phó Chánh Văn phòng

dungmtt@stttt.binhthuan.gov.vn

7

Đỗ Thị Mỹ Anh

Kế Toán

anhdtm@stttt.binhthuan.gov.vn

8

Đỗ Thị Minh Hà

Quản trị mạng

hadtm@stttt.binhthuan.gov.vn

9

Hà Thanh Anh

Cán bộ pháp chế

anhht@stttt.binhthuan.gov.vn

10

Trần Kiều Phụng

Văn thư

phungtk@stttt.binhthuan.gov.vn

11

Bùi Minh Toàn

Chuyên viên Văn phòng

toanbm@stttt.binhthuan.gov.vn

12

Trương Thị Toán

Nhân viên tạp vụ

toantt@stttt.binhthuan.gov.vn

13

Lê Xuân Bắc

Nhân viên lái xe

baclx@stttt.binhthuan.gov.vn

14

Trần Thị Trinh

Trưởng phòng CNTT

trinhtt@stttt.binhthuan.gov.vn

15

Lê Xuân Hải

Phó Trưởng phòng CNTT

hailx@stttt.binhthuan.gov.vn

16

Hồ Đăng Chương

Chuyên viên phòng CNTT

chuonghd@stttt.binhthuan.gov.vn

17

Trần Thị Bích Hà

Chuyên viên phòng CNTT

hattb@stttt.binhthuan.gov.vn

18

Trần Thị Lệ Hằng

Chuyên viên phòng CNTT

hangttl@stttt.binhthuan.gov.vn

19

Nguyễn Quốc Huy

Chuyên viên phòng CNTT

huynq@stttt.binhthuan.gov.vn

20

Lê Xuân Tùng

Phó Trưởng phòng BCVT

tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn

21

Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện

Phó Trưởng phòng BCVT

thienndn@stttt.binhthuan.gov.vn

22

Nguyễn Thị Thu Hương

Cán sự phòng BCVT

huongntt@stttt.binhthuan.gov.vn

23

Trần Thanh Duy

Chánh Thanh tra

duytt@stttt.binhthuan.gov.vn

24

Đặng Khánh Vĩnh

Thanh tra viên

vinhdk@stttt.binhthuan.gov.vn

25

Hồ Thị Anh Đào

Thanh tra viên

daohta@stttt.binhthuan.gov.vn

26

Nguyễn Hoàng Sâm

Trưởng phòng KHTH

samnh@stttt.binhthuan.gov.vn

27

Thái Đôn Huy

Phó Trưởng phòng KHTH

huytd@stttt.binhthuan.gov.vn

28

Nguyễn Văn Dân

Chuyên viên phòng KHTH

dannv@stttt.binhthuan.gov.vn

29

Trần Mai Phương Yến

Chuyên viên phòng KHTH

yentmp@stttt.binhthuan.gov.vn

30

Phan Đoàn Mỹ Khanh

Trưởng phòng BCXB

khanhpdm@stttt.binhthuan.gov.vn

31

Hoàng Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng BCXB

tuanhm@stttt.binhthuan.gov.vn

32

Nguyễn Thị Thu Lan

Chuyên viên phòng BCXB

lanntt@stttt.binhthuan.gov.vn

33

Nguyễn Thị Yến

Chuyên viên phòng BCXB

yennt@stttt.binhthuan.gov.vn

34

Tiếu Hoa Đăng

Chuyên viên phòng BCXB

dangth@stttt.binhthuan.gov.vn

35

Huỳnh Thanh Quang

Quyền Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

quanght@itc.binhthuan.gov.vn

36

Võ Duy Phong

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

phongvd@itc.binhthuan.gov.vn

37

Nguyễn Thị Bịch Hiền

 

Trưởng phòng Tổng hợp

hienntb@itc.binhthuan.gov.vn

38

Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm

Kế Toán

diemnhn@itc.binhthuan.gov.vn

39

Hồ Thị Yến

Văn thư

yenht@itc.binhthuan.gov.vn

40

Mai Quốc Hưng

Nhân viên lái xe

hungmq@itc.binhthuan.gov.vn

41

Lê Bá Quang

Trưởng phòng Hệ thống và Tích hợp dữ liệu

quanglb@itc.binhthuan.gov.vn

42

Lê Đăng Khoa

Kỹ sư

khoald@itc.binhthuan.gov.vn

43

Nguyễn Thị Lan Phương

Kỹ sư

phuongntl@itc.binhthuan.gov.vn

44

Nguyễn Quốc Khánh

Trưởng phòng Phát triển ứng dụng

khanhnq@itc.binhthuan.gov.vn

45

Nguyễn Thị Thùy Trang

Kỹ sư

trangntt@itc.binhthuan.gov.vn

46

Trần Văn Cường

Kỹ sư

cuongtv@itc.binhthuan.gov.vn

47

Nguyễn Thanh Hiền

Nhân viên kỹ thuật

hiennt@itc.binhthuan.gov.vn

48

Phạm Anh Dân

Kỹ sư

danpa@itc.binhthuan.gov.vn

49

Hồ Trung Hiệp

Kỹ sư

hiepht@itc.binhthuan.gov.vn

50

Đinh Thanh Tiến

Kỹ sư

tiendt@itc.binhthuan.gov.vn