Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh niên Bình Thuận 03 năm (2008-2011) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X

Tin tức và Sự kiện

Thanh niên Bình Thuận 03 năm (2008-2011) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X

03/01/2012 14:27:47
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ngảy 27/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 18-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp bộ Đoàn ở Bình Thuận đã triển khai nhiều nội dung và hình thức phong phú nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn; truyền thống dân tộc, quê hương; giáo dục ý thức tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo, lạc hậu; tinh thần lao động sáng tạo, tác phong làm việc công nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.


Để triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động trên có hiệu quả, tác động tích cực đến nhận thức của lực lượng đoàn viên thanh niên, Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận, đoàn thể tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc mình quản lý. Các cấp, các ngành đã có sự đổi mới về hình thức tuyên truyền như: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính tìm hiểu về Nghị quyết, đăng tải nội dung hỏi –đáp nghị quyết trên các Bản tin Tuổi trẻ...Kết quả là đã có trên 98% cán bộ, đảng viên, 90% đoàn viên vả 60% thanh niên được thông tin tuyên truyền về nghị quyết.

Trong công tác giáo dục, xây dựng lực lượng thanh niên có phẩm chất tốt, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Bằng nhiều hình thức giáo dục, trong đó giáo dục thông qua các hoạt động, các phong trào thực tiễn, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học...góp phần trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương. Tổ chức Đoàn các cấp đã chú trọng giáo dục 4 tiêu chí của người thanh niên mà Nghị quyết đã đề ra thông qua việc tổ chức các phong trào: “Ba trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”, Thanh niên tình nguyện”; Các chương trình: “Khi Tổ quốc cần”, “Viết tiếp truyền  thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và cuộc vận động “ Thanh niên sống đẹp, sống có ích”...Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chuẩn mực đạo đức của người đoàn viên thanh niên được cụ thể hóa vào “Chương trình rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới...góp phần đáng kể trong công tác định hướng chính trị, củng cố niềm tin cho thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy Đảng tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của thanh niên. Ngành Giáo dục đã tăng cường cải tiến phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, chủ động liên kết mở nhiều lớp trung cấp, cao đẳng, đại học...với những ngành nghề phù hợp với nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho thanh niên...Tính đến cuối năm học 2010 – 2011, có 1.124 sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, trung học và 45.476 học sinh trung học phổ thông, trong đó 2.516 em là người dân tộc thiểu số. Tình trạng học sinh bỏ học có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực khắc phục khó khăn để nâng cao bậc học, đã xuất hiện những tấm gương sáng của Tuổi trẻ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Về các chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên vay đầu tư học tập đã căn bản thực hiện tốt. Trong 03 năm, Chi nhành Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội ở các địa phương đã giải ngân hơn 734,8 tỉ đồng cho 62.389 lượt hộ gia đình nghèo, cận nghèo có con em là học sinh, sinh viên được vay vốn, góp phần hỗ trợ, động viên kịp thời cho học sinh, sinh viên vượt khó để vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã đỡ đầu, hỗ trợ học bổng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên được tiếp tục đến trường.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động...đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong 3 năm đã đào tạo nghề cho 29.210 người, trong đó thanh niên chiếm tỉ lệ 70%; đưa 310 thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình xuất khẩu lao động...

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cũng được các cấp ủy Đảng quan tâm.  Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động...các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện... toàn tỉnh có 27 mô hình kinh tế trang trại trẻ; 491 công trình thanh niên trị giá 2,516 tỷ đồng; ....

Từ môi trường hoạt động Đoàn, đã đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, nhiều đoàn viên thanh niên được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Qua ba năm qua, triển khai và thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy (khóa XI), tình hình thanh niên và công tác Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. Phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành cùng với lập thân, lập nghiệp triển khai đạt kết quả tốt; nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác thanh niên được nâng lên; vai trò Tổ chức Đoàn, Hội được phát huy; đời sống được nâng lên, việc làm được chú trọng; Đoàn tham gia vào các cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng; quan tâm nhiều hơn đến thiếu niên nhi đồng; vai trò xung kích đã góp phần to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội và an ninh -quốc phòng của địa phương.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền nghị quyết, định hướng tư tưởng và niềm tin vào lý tưởng cách mạng cho đoàn thanh niên của một số cấp ủy còn chậm, thiếu thường xuyên. Chăm lo nhu cầu chính đáng của đoàn thanh niên ở một số nơi triển khai chưa bảo đảm tiến độ; các mô hình kinh tế trang trại thí điểm, mô hình Trung tâm giới thiệu việc làm chậm được phê duyệt; trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên chậm đưa vào sử dụng; quy hoạch bố trí đất Nhà Thiếu nhi cấp huyện tiến độ chậm, đến nay đạt 40%; một số đề án về phát triển kinh tế - xã hội địa phương chưa triển khai thực hiện. Hoạt động chi đoàn Thôn, Khu phố còn nhiều hạn chế, nhất là chế độ chính sách cho hoạt động của cán bộ đoàn còn nhiều khó khăn. Phong trào văn hóa, văn nghệ chưa đều; công tác chăm lo giải quyết nhu cầu việc làm và thu nhập chưa căn bản, việc ban hành đề án “Vườn ươm tài năng trẻ” còn chậm. Một bộ phận cán bộ Đoàn còn thụ động, ỷ lại; thiếu nhiệt tình đối với công tác thanh niên. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm qua 03 năm thực hiện, đó là: cáp cấp, các ngành, các địa phương phải nắm vững và quán triệt sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết đề ra; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết; Xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động cụ thể giữa Đoàn Thanh niên với Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể…Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thanh niên; Củng cố và phát huy vai trò thủ lĩnh trong công tác chỉ đạo, điều hành…qua đó khơi dậy và phát huy vai trò của thanh niên mà nồng cốt là cán bộ Đoàn.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của gia đình, của toàn xã hội trong công tác giáo dục, xây dựng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”….giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động Đoàn…; tích cực, chủ động trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và đào tạo cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới để chiếm lĩnh tri thức khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng - an ninh tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Một số hình ảnh hoạt động của
Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin và truyền thông
trong 3 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW















Mỹ Khanh – Sở TT&TT