Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Lĩnh vực Xuất bản

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

26/10/2016 15:31:29

- Trình tự thực hiện:

   + Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại tỉnh Sóc Trăng gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm đến Bộ phận tiếp  nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

   + Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

   + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính  các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống Bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   + Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu quy định);

   + Danh mục xuất bản phẩm để tổ chức triển lãm, hội chợ (theo mẫu quy định).

   + Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

- Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   + Đơn đề nghị cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ (Mẫu số 10 - Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

   + Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (Mẫu số 11 - Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   + Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

   + Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

   + Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.