Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Lĩnh vực Xuất bản

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

26/10/2016 10:18:40

- Trình tự thực hiện:

     + Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sát nhập thì cơ sở in phải làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Cơ sở in có nhu cầu đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp  nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

     + Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp đổi giấy phép; trường hợp không cấp đổi giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

     + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính  các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống Bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

     + Đơn đề nghị đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (theo mẫu quy định);

     + Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

     + Giấy tờ chứng minh về việc có một trong các thay đổi quy định tại Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản;

     + Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

- Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in (Mẫu số 02 - Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

     + Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

     + Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.