Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Lĩnh vực Xuất bản

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

26/10/2016 09:58:40

- Trình tự thực hiện:

     + Bước 1: Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sản phẩm in quy định tại khoản 2, điều 23, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

     + Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

     + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính  các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống Bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

     + Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (theo mẫu quy định);

     + Xuất trình bản chính Giấy phép hoạt động in hoặc đơn đăng ký hoạt động in có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông.

     + 02 bản mẫu sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in;

     + Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Phí, lệ phí (nếu có): chưa quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Mẫu số 5, Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài loại sản phẩm in phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

     + Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

     + Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.