Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Ban giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận


* Giám đốc : Lê Minh Tuấn


- Điện thoại cơ quan : 062.3832777

- Điện thoại di động : 0913.883.002

- Fax : 062.3832888 ; 062.3833501

- Email : Tuanlm@stttt.binhthuan.gov.vn

 

 

 

* Phó giám đốc: Ông Vũ Văn Tuấn

- Điện thoại cơ quan : 062.3832999

- Điện thoại di động : 0932.664.091

- Fax : 062.3833501

- Email : tuanvv@stttt.binhthuan.gov.vn

 

 

 

* Phó giám đốc: Ông Lương Sinh

 

- Điện thoại cơ quan : 062.3835760

- Điện thoại di động : 0913.186.605

- Fax : 062.3833501

- Email : sinhl@stttt.binhthuan.gov.vn

 

 

 

* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Thanh

- Điện thoại cơ quan : 062.3835761

 

- Điện thoại di động : 0903.635.285

- Fax : 062.3833501

- Email : thanhnt@stttt.binhthuan.gov.vn