Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Ban giám đốc

Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

15/11/2018 10:56:48

1. Họ và tên: Vũ Văn Tuấn

2. Chức vụ: Giám đốc Sở

3. Điện thoại cơ quan: (0252).3832.999

4. Email: tuanvv@stttt.binhthuan.gov.vn

1. Họ và tên: Dương Tự

2. Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

3. Điện thoại cơ quan: (0252).3835.761

4. Email: tud@stttt.binhthuan.gov.vn
1. Họ và tên: Nguyễn Hồng Thái

2. Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

3. Điện thoại: (0252) 3832.777

4. Email: thainh@stttt.binhthuan.gov.vn


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1123531
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech