Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Chính phủ


Mau bien ban bau cu DB HDNDMẫu hồ sơ ứng cử
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 28-02-2018

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Download file:  
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP 01-03-2018

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Quyết định 310/QĐ-TTg 14-03-2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền mặt đất đến năm 2020

Download file:  Quyết định 310/QĐ-TTg
55/2016/QĐ-TTg 26-12-2016

QĐ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Download file:  55/2016/QĐ-TTg
02/CT-TTg 06-01-2017

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Download file:  02/CT-TTg
Luật số 104/2016/QH-13 06-04-2015

Luật Tiếp cận thông tin

Download file:  Luật số 104/2016/QH-13
Luật số 103/2016/QH-13 05-04-2016

Luật Báo chí

Download file:  Luật số 103/2016/QH-13
Nghị định 195 21-11-2013

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Download file:  Nghị định 195
Nghị định 60 19-06-2014

Nghị định Quy định về hoạt động in

Download file:  Nghị định 60
Luật Xuất bản 20-11-2012

Luật Xuất bản

Download file:  Luật Xuất bản
85/2016/NĐ-CP 17-07-2016

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Download file:  85/2016/NĐ-CP
108/2016/NĐ-CP 01-07-2016

Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Download file:  108/2016/NĐ-CP
1168/QĐ-TTg 24-07-2015

Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

149/QĐ-TTg 21-01-2016

Phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020.

36a/NQ-CP 14-10-2015

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Download file:  36a/NQ-CP
80/2014/QĐ-TTg 30-12-2014

Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thong tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

Download file:  80/2014/QĐ-TTg
1819/QĐ-TTg 26-10-2015

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dung công nghệ thong tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Download file:  1819/QĐ-TTg
Các biểu mẫu của 41/NQ – HĐBCQG 29-01-2016

Các biểu mẫu liên quan đến Nghị quyết số 41/NQ – HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia

Download file:  Mau bien ban bau cu DBQH
Các biểu mẫu của 41/NQ – HĐBCQG 29-01-2016

Các biểu mẫu liên quan đến Nghị quyết số 41/NQ – HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia

41/NQ–HĐBCQG 29-01-2016

NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐBCQG NGÀY 29/01/2016 CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Download file:  41/NQ – HĐBCQG

<<  <  1  2  3  >  >>