Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển khai Chỉ thị 14-CT/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận

Dự án, hạng mục đầu tư về CNTT

Triển khai Chỉ thị 14-CT/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận

04/11/2016 15:21:28
(stttt.binhthuan.gov.vn) Thời gian qua, Cấp ủy và Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm, triển khai thực hiện khá tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Kịp thời tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và luôn đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan. Những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của công chức đều được quán triệt và công khai. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận và phát huy trí tuệ sáng tạo của tập thể và quyền làm chủ của mỗi cá nhân.

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh uỷ Bình Thuận về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở đã ban hành công văn số 917/STTTT-VP triển khai nhiệm vụ đến các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ gắn công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn số 4685/UBND-SNV ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh trong tình hình mới, Công văn 2223/UBND-SNV ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chú trọng tổ chức đối thoại, tiếp công dân và xử lý giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện quy chế dân chủ, lấy đó làm một trong những nội dung để xem xét đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu của đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


File đính kèm: tải tại đây


Thuý Dung - Văn phòng Sở