Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1630/KH-UBND ngày 24/4/2018 về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.

File kèm theo: Số 1630/KH-UBND ngày 24/4/2018