Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất.

Bưu chính, Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất.

27/08/2019 11:02:01
(stttt.binhthuan.gov.vn) - Ngày 16/8/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất”.

Theo đó, Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A, các phiên bản tiếp theo.


Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mắt đất để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng dịch vụ giám sát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đắt của doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2020.

Tải Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT tại: http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/VanBanQuyPhamPhapLuat.aspx?LVB=100
N.Thiện BCVT

Các bài viết khác