Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bưu chính, Viễn thông

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

06/09/2019 08:46:37
(stttt.binhthuan.gov.vn) - Ngày 03/9/2019, Sở Thông Tin và Truyền Thông đã có Công văn đề nghị đăng tải lên Cổng TTĐT tỉnh dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet…


Ảnh minh họa

Dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có một số nội dung mới như: quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được rút ngắn; sửa đổi các mẫu đơn và cơ quan cấp giấy chứng nhận” là Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Toàn văn dự thảo quyết định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày đăng dự thảo) để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý.
N.Thiện BCVT.

Các bài viết khác