Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khung Chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT

Báo chí, Xuất bản

Khung Chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT

03/09/2019 16:37:24
Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT và triển khai công tác ứng dụng CNTT, ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT phù hợp với từng đơn vị; ngày 11/6/2019, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 504/THH-TTTVHT về Khung chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT).
Theo đó, nội dung của Khung chương trình có 5 nhóm nội dung như sau:
1. Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin: Tổng quan về ứng dụng CNTT; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình, đề án về ứng dụng CNTT; Hướng dẫn khảo sát, đánh giá hiện trạng tình hình ứng dụng CNTT của Việt Nam; Hướng dẫn đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT; Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng CNTT; Hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật.
2. Quản lý đầu tư và thuê dịch vụ CNTTgồm quy trình thực hiện dự án CNTT: chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư; Hướng dẫn một số nội dung Thuê dịch vụ CNTT và lập đề cương dự toán chi tiết; Quản lý chi phí, chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT và chất lượng dịch vụ CNTT.
3. Phát triển Chính phủ điện tử tiến tới xây dựng Chính phủ số: Tổng quan về Chính phủ điện tử và các giai đoạn phát triển; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; Giới thiệu chung về Chính phủ số.
4. Phát triển Đô thị thông minh: Giới thiệu chung về Đô thị thông minh; Định hướng xây dựng Đô thị thông minh tại Việt Nam; Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh; Xây dựng và triển khai Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tại địa phương ; Giới thiệu chung về một số ứng dụng điển hình trong Đô thị thông minh (Y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh,…)
5. Kiến thức cơ bản về an toàn thông tin: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thông tin; Không gian mạng (Tổng quan về không gian mạng, Sơ lược về mạng Internet, Xu hướng phát triển của không gian mạng, các nguy cơ về ATTT trên không gian mạng, Hiện trạng và xu hướng không gian mạng tại Việt Nam); An toàn thông tin (Khái niệm và tính chất, Điểm yếu, lỗ hổng ATTT, Các phương thức tấn công mạng phổ biến); Bảo đảm an toàn thông tin (Chủ động rà soát, chuẩn bị, Triển khai biện pháp bảo vệ, Phát hiện và cảnh báo sớm, Phản hồi và xử lý, Khắc phục sự cố)./. 

Bích Hà – Phòng BCVT&CNTT


Các bài viết khác