Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)

Công nghệ thông tin

Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)

27/08/2019 11:13:18
Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) được Bộ TT&TT ban hành là căn cứ cho các địa phương trong quá trình xây dựng, triển khai các đề án, dự án phát triển đô thị thông minh.
Khung tham chiếu hướng tới việc xác định một tập các thành phần lô-gic và các chức năng của chúng để có thể giúp các đô thị xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh cho riêng mình bảo đảm sự đồng bộ trong việc lập kế hoạch, lộ trình thực hiện phát triển đô thị thông minh.
Việc chủ trì xây dựng, ban hành và hướng dẫn các địa phương triển khai áp dụng Khung tham chiếu CNTT-TT (ICT) phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 950 ngày 1/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đưa ra quy định về các thành phần của Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM, bao gồm: lớp đối tượng sử dụng; lớp ứng dụng thông minh, lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu, lớp điện toán và lưu trữ, lớp mạng kết nối, lớp thu thập dữ liệu, hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống bảo trì và hoạt động, hệ thống định danh, hệ thống định vị cùng trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm.
 
Sơ đồ tổng thể Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh


Việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam cần thực hiện theo các nguyên tắc chung như: Lấy người dân làm trung tâm; Bảo đảm năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở gồm những dữ liệu có thể hiểu được (được mô tả tường minh), sử dụng và khai thác được bởi tất cả các bên tham gia xây dựng đô thị thông minh. Dữ liệu mở do chính quyền địa phương sở hữu và chia sẻ cho các bên liên quan (nếu cần). Đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc chung khác như: ưu tiên các nhiệm vụ có tính chất tổng quát và phục vụ liên ngành bao gồm Kiến trúc ICT phát triển ĐTTM tại địa phương, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng băng rộng….


Bảo đảm tính trung lập về công nghệ, chú trọng áp dụng công nghệ ICT, phù hợp với đô thị thông minh như: Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng; tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng ICT sẵn có; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư của người dân.


Một số lĩnh vực, dịch vụ ưu tiên phát triển trong ĐTTM giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 như: Quản lý ĐTTM; cấp thoát nước thông minh; thu gom và xử lý rác thải thông minh; lưới điện thông minh, chiếu sáng thông minh; giao thông thông minh; giáo dục thông minh; y tế thông minh....


Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế, địa phương chủ động xây dựng và triển khai Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh, có tầm nhìn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương (nhu cầu quản lý, nhu cầu của người dân, các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức). Việc xây dựng đô thi thông minh phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững các giá trị văn hóa – kinh tế, xã hội, các giá trị vật chất và phi vật chất của các địa phương.


Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh là ưu tiên các nhiệm vụ có tính chất tổng thể và phục vụ liên ngành bao gồm Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tại địa phương, bảo đảm an toàn thông tin, hạ tầng băng rộng, v.v... Sử dụng tiêu chuẩn mở và mã nguồn mở: Tiêu chuẩn mở phải được sử dụng trong tất cả các thiết kế giải pháp để thúc đẩy khả năng liên thông. Phần mềm mã nguồn mở phải được đánh giá, xem xét cùng với các phần mềm thương mại khi lựa chọn giải pháp công nghệ.


Để triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0), Bộ TT&TT cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị như Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Sở TT&TT địa phương.


Bích Hà-Phòng BCVT&CNTT


Các bài viết khác