Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Công nghệ thông tin

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

22/04/2019 11:09:39
Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, xem đây như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn trong các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, ngày 19/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1357/UBND-TTTT triển khai Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 
- Gương mẫu sử dụng chữ ký số chuyên dùng đã được cấp trong công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị. 
- Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng. 
- Rà soát, xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này. 
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) góp phần thúc đẩy việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử tại tỉnh.
Giao Sở Nội vụ rà soát, xây dựng, trình Ủy ban dân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo nguyên tắc văn bản điện tử đã được xác thực chữ ký số chuyên dùng, gửi qua mạng và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử có giá trị lưu trữ theo quy định (khi có quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ...); Hướng dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, thể thức văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng... khi Bộ Nội vụ ban hành các Thông tư quy định, hướng dẫn.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định liên quan về sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại tỉnh và thực hiện hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ; triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho thiết bị di động khi có hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ; Theo dõi, kiểm tra, thúc đẩy việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh; rà soát, đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh định kỳ hàng năm theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ./.

Bích Hà – Phòng BCVT&CNTT


Các bài viết khác