Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Hoạt động Đoàn thể

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

02/07/2018 13:53:22
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Với đặc điểm, tình hình của Chi bộ và những thuận lợi, khó khăn đan xen trong quá trình triển khai thực hiện Nghị Quyết của đại hội. Dự thảo báo cáo đã đánh giá toàn diện những mặt đạt được cơ bản, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
(Đồng chí Nguyễn Hồng Thái – Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo báo cáo)


Trên cơ sở dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015 – 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Thái – Phó Bí thư Chi bộ trình bày, đã có 12 lượt ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, tập trung vào các vấn đề chủ yếu, như: (1). Cần làm rõ hơn các kết quả đạt được của cơ quan về thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội đến nay; (2). Chỉ ra những thách thức, khó khăn trong bối cảnh hiện tại đòi hỏi, yêu cầu quản lý của ngành ngày càng phức tạp hơn; (3). Vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đình kỳ; (4). Đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và vượt các chi tiêu Nghị quyết đã đề ra

 
(Đồng chí Lương Sinh phát biểu tham luận tại Hội nghị)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tuấn – Bí thư Chi bộ tiếp thu tất cả các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đề nghị Cấp ủy Chi bộ hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015 – 2020 để làm cơ sở thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Chi bộ quan tâm một số nội dung chủ yếu sau:
 
(Đồng chí Vũ Văn Tuấn – Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận Hội nghị)

1. Tiếp tục phát huy mặt tích cực, các kết quả đạt được, đồng thời có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Hội nghị thảo luận.
2. Triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” phù hợp với đặc điểm của Chi bộ.
3. Tập trung Lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm.
4. Thông qua nhiều hình thức phù hợp để nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
5. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, thiết thực về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với biểu dương những điển hình trong nội bộ cơ quan.

Duy Phong