Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh tra Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

18/04/2019 10:32:29
Từ ngày 18/4/2019 đến hết ngày 24/4/2019, Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông do Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản và Phòng PA03 Công an tỉnh sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về giấy phép hoạt động báo chí; nội dung thông tin trên báo chí; quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động báo chí; quảng cáo trên báo chí; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung thông tin đăng tải trên báo chí; chế độ lưu chiểu báo chí, nộp ấn phẩm báo chí đối với Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận (Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận).

Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận


Đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt đầu năm theo Quyết định số 218/QĐ-STTTT ngày 12/12/2018. Thông qua công tác thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những chính sách không còn phù hợp (nếu có).


Trong quá trình Thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đúng nội dung, phạm vi, đối tượng; tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời.


Kết thúc Thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ có báo cáo kết quả và kết luận thanh tra trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định.


                           Thanh Duy – Thanh tra Sở