Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

Thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

06/05/2019 09:59:35
(stttt.binhthuan.gov.vn)- Ngày 03/5/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-STTTT về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận.

Thanh tra trong thời kỳ cho thấy, Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận đã chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí như: Có giấy phép hoạt động báo chí và thực hiện đúng quy định đã ghi trong giấy phép hoạt động báo chí; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nội dung thông tin trên báo chí; về quyền tác giả, quyền liên quan và nộp lưu chiểu báo chí theo quy định. 


Tồn tại của Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận hiện tại là chưa có Tổng biên tập; các hồ sơ quảng cáo về hoạt động kinh doanh, dịch vụ không bảo đảm điều kiện quảng cáo theo quy định tại khoản 1, Điều 20 Luật Quảng cáo.


Tại kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận sớm lựa chọn nhân sự đảm nhiệm chức vụ Tổng biên tập để bảo đảm điều kiện hoạt động đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Báo chí năm 2016. 


Đồng thời yêu cầu Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về quảng cáo trên báo chí đúng theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Kết quả thực hiện có báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/5/2019.

Thanh Tâm – Thanh tra Sở