Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thanh tra, kiểm tra

Tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

27/08/2019 10:56:14
(stttt.binhthuan.gov.vn)- Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và giữa các cơ quan Trung ương với các cơ quan có liên quan của tỉnh trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kịp thời xử lý các tình huống có các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và công dân của tỉnh tập trung khiếu kiện tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; ngày 21/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch 3098/KH-UBND chỉ đạo tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh làm đầu mối để phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân hiện nay, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố mầm móng xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”; đồng thời, báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của các cơ quan Trung ương.


Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày23/11/2012 của Quốc hội; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2012, số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016, số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 22/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Chỉ thị số 22/CTUBND ngày 08/10/2014, số 09/CT-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...


Thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kịp thời chỉ đạo để xử lý có hiệu quả những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân mới phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và tại địa phương để xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở; thường xuyên, kịp thời liên hệ với Ban Tiếp công dân tỉnh về tình hình các công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc để Ban Tiếp công dân tỉnh có phương án tiếp công dân; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương. Xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật những nội dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng.Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đăng tải, phát tin các văn bản, các quy định của Đảng và Nhà nước, các quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề phát phóng sự, đưa tin về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thanh Tâm