Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động bưu chính

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động bưu chính

28/03/2019 14:16:29
(stttt.binhthuan.gov.vn) Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 19/3/2019, Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra tại 05 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh về những nội dung: thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh, chất lượng và giá cước dịch vụ bưu chính; Công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại, xử lý bưu gửi không có người nhận.

Qua kiểm tra, cả 05 đơn vị đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; trong đó, có 04 đơn vị niêm yết cơ bản đầy đủ các quy định về việc về chấp nhận bưu gửi, quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính, quy trình giải quyết khiếu nại, bảng giá cước và các thông tin khác có liên quan đến dịch vụ bưu chính. Riêng Chi nhánh Công ty TNHH Lữ Hành Hạnh chưa niêm yết đầy đủ các quy định về hoạt động bưu chính theo quy định
Kiểm tra ngẫu nhiên các phiếu gửi và phát cho thấy các đơn vị  thể hiện đầy đủ nội dung người gửi, người nhận, trọng lượng, cước phí,   ngày, giờ, họ tên người nhận và đảm bảo chỉ tiêu thời gian toàn trình mà tổng Công ty đã ban hành.  
  Đối với công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại, xử lý bưu gửi không có người nhận, các đơn vị thực hiện theo quy định chung của Tổng công ty.
 


Tại thời kỳ kiểm tra, 05/05 đơn vị không có trường hợp khiếu nại nào. 

Thực hiện kiểm tra việc xử lý bưu gửi không có người nhận, các đơn vị thực hiện chưa đầy đủ theo quy trình quy định tại  Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính.
                                                      
                                                                                    Thu Hương – Thanh tra Sở