Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỜI MỞ ĐẦU

Giới thiệu

LỜI MỞ ĐẦU

29/05/2012 14:27:21

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kết quả thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trên cơ sở đó, Đại hội XI của Đảng đã quyết định đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định rõ mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là: Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 20/9/2011 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh từ nay đến năm 2015. Để quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao phó, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong hoạt động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, của các phòng, trung tâm trực thuộc Sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

    Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên trang Thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://www.stttt.binhthuan.gov.vn

Trong quá trình xây dựng chuyên mục, không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các độc giả để chuyên mục này ngày càng đa đạng, phong phú hơn trong thời gian đến.

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong được sự đón nhận của quý độc giả.
 
                                    BAN BIÊN TẬP