Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỦ TỤC, QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập đề cương dự toán

THỦ TỤC, QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

20/03/2012 09:10:49

Thủ tục Xét duyệt Đề cương và dự toán chi tiết các công việc

và hạng mục công nghệ thông tin

Trình

 tự

thực

hiện

 Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông Bình Thuận (16 Cường Để - TP.Phan Thiết)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 Sáng từ 7h30 đến 11h00

 Chiều từ 13h30 đến 17h00

Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp

            + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông Bình Thuận.

* Nếu trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu diện: Sở TT&TT sẽ có văn bản đề nghị  bổ sung nếu chưa đủ điều kiện.  

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình xét duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hạng mục

+ Thuyết minh Đề cương và dự toán của công việc và hạng mục

+ Các văn bản pháp lý: Chủ trương lập Đề cương và dự toán; Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập dự toán và các văn bản liên quan khác…

* Số lượng hồ sơ:  04   (bộ)

Thời hạn giải quyết

13 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.

Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Lấy ý kiến các đơn vị liên quan: nếu cần thiết 

Kết quả

Quyết định hành chính 

Phí, lệ phí

Tùy vào tổng mức đầu tư

Tên mẫu đơn

* Các mẫu theo Thông tư 21/2010/TT-BTTTT:

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt: (Theo mẫu tại phụ lục I)

- Lập đề cương và dự toán chi tiết (Theo điều 5, điều 6 thông tư 21/2010/TT-BTTTT).

Yêu cầu điều kiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/200; Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010; Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011; Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 1/7/2011; Công văn 2589 /BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 29/11/2011; các văn bản liên quan khác….

Thông tin liên hệ

ĐT: 062. (3833506 - 3833500)