Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ nữ Bình Thuận thời kỳ mới

PHỤ NỮ BÌNH THUẬN 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X)

(11/10/2013 11:14:21)

(Stttt.binhthuan) Ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị (Khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước (Gọi tắt là Nghị quyết số 11); Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) đã lãnh đạo quán triệt và ban hành Chương trình hành động số 08-NQ/TW, ngày 14/8/2007; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4878/KH-UBND, ngày 26/10/2007.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỀ ÁN 343 CỦA CÁC NGÀNH

(11/10/2013 11:14:19)

Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai... là các hoạt động thiết thực của các tỉnh, thành trong cả nước thực hiện triển khai đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (gọi tắt là Đề án 343). Cũng theo tinh thần trên, ngày 23/5/2011 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 2296/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại tỉnh Bình Thuận năm 2011. Phân công nhiệm vụ từng nội dung của Đề án 343 cho các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh: Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên.

<<  <  1  >  >>