Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời mở đầu

Giới thiệu

Lời mở đầu

17/10/2013 09:19:11
Ngày 12/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010- 2015" (Gọi tắt là Đề án 343).
Mục tiêu của đề án nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Đề án tập trung vào các nội dung: giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước; Theo đó, đến hết năm 2015 có trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông làm công tác tuyên truyền và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Chi hội trưởng trở lên; cán bộ Đoàn Thanh niên; cán bộ phụ trách nữ công của Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Thực hiện tinh thần chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, ngày   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Kế hoạch số 2296/KH-UBND ngày 23/5/2011 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010- 2015"

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai, tổ chức xây dựng chuyên mục Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa lên trang Thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://www.stttt.binhthuan.gov.vn

Trong quá trình xây dựng chuyên mục, không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các độc giả để chuyên mục được hoàn chỉnh và ngày càng đa đạng, phong phú hơn trong thời gian đến.

Trân trọng giới thiệu.

                                                                                    Ban Biên tập