Triển khai Quyết định số 1045/QĐ- TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Báo chí, Xuất bản

Triển khai Quyết định số 1045/QĐ- TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/10/2018 09:17:06
Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 5227/VP-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1045/QĐ- TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực quốc gia. 
Mục tiêu của chương trình: Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết nội dung về phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, giải pháp, biện pháp và kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mỗi giai đoạn phát triển đất nước.
Chương trình truyền thông khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và phải gắn với thực tiễn, cập nhật theo từng thời kỳ, bám sát các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Nội dung truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và chương trình nghị sự về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh mà Việt Nam tổ chức, tham gia. Đồng thời, tập trung truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, thi đua xây dựng đất nước và thực hiện truyền thông trên nhiều lĩnh vực như:
- Về lĩnh vực kinh tế: Truyền thông mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…
- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;
- Về lĩnh vực môi trường: Truyền thông về các nội dụng khai thác hợp lý và sử dung tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/08/2018. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ nội dung Quyết định số 1045/QĐ- TTg nêu trên để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./. 


Nguyễn Yến


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1105423
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech