Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Công nghệ thông tin

Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

11/07/2019 16:13:56
Công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước. Việc sử dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đối với Bình Thuận, nhiệm vụ của CCHC trong những năm qua là tập trung vào: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và đặc biệt là hiện đại hóa nền hành chính. Như vậy ứng dụng CNTT có thể tham gia vào tất cả các nhiệm vụ của CCHC; song vai trò của ứng dụng CNTT được thể hiện rõ nhất khi tham gia vào nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó xác định rõ việc tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 tại Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC, công khai minh bạch thông tin, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.


 Các kết quả đạt được trong thời gian qua:
-Tất cả các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có trang thông tin điện tử, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
-Xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC tại địa chỉ http://tthc.binhthuan.gov.vn. Đây là CSDL chính thức của tỉnh được cập nhật kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh ban hành; được công bố trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để người dân khai thác và tra cứu.

-Thực hiện kết nối Zalo với hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp xã- huyện-tỉnh và Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC bằng nhiều hình thức như: tra cứu trên website, tin nhắn SMS, quét mã QR qua Zalo,…


Hai là, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
- Duy trì, phát triển Cổng cung cấp dịch vụ trực tuyến tập trung của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.binhthuan.gov.vn,; 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; 143/1837 TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3; 143/1837 TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4.

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh và danh mục dịch vụ công trực tuyến do thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).


Ba là, ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông đã triển khai cho tất cả các cơ quan chuyên môn của tỉnh, 10/10 đơn vị cấp huyện và 127/127 đơn vị cấp xã theo mô hình tập trung, đảm bảo khả năng kết nối liên thông giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ cấp xã- huyện- tỉnh. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cũng đã kết nối liên thông với cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hệ thống phần mềm được duy trì khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả tại các đơn vị. 100% các quy trình, thủ tục hành chính được cập nhật vào phần mềm, phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ người dân và doanh nghiệp.


-Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đã đi vào hoạt động từ tháng 01/2018, với các thiết bị CNTT hiện đại, phần mềm một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công trực tuyến được vận hành tại Trung tâm Hành chính công, góp phần nâng cao ứng dụng CNTT trong CCHC, công khai, minh bạch thông tin, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.


Bốn là, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

- Hệ thống phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, dữ liệu đã được cập nhật vào trong hệ thống (số đơn vị đã triển khai, tuyến tỉnh:174; khối các đơn vị tổng hợp: 24; tuyến huyện:713)

- Triển khai xây dựng dự án CSDL về bản đồ (GIS) quy hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.
Ngoài ra, để đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số đến cấp xã, tích hợp chữ ký số vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông…


Lê Xuân Hải - PBCVT&CNTT


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117776
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech