Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 13 192
  • Trong tháng: 38 826
  • Tất cả: 528432
Đăng nhập

Kết quả đại hội thi đua yêu nước tỉnh bình thuận lần thứ viii năm 2020

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”: thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: “... mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945), ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Ý nghĩa Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp Nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 04/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

Năm 2020, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII diễn ra vào ngày 18/9/2020. Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với đời sống xã hội, là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh, là nơi huy động và phát huy trí tuệ tập thể, sức sáng tạo nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Trong 05 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua xây dựng tỉnh Bình Thuận văn minh, giàu đẹp”, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng; phương thức tổ chức các phong trào thi đua luôn được đổi mới, đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia, qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, kinh tế của tỉnh.

Trong đó nổi rõ là: Kinh tế tăng trưởng khá và có sự bứt phá; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động được cải thiện; quy mô tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh liên tục tăng qua các năm. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Các ngành kinh tế phát triển khá đồng đều; kinh tế biển phát triển đúng hướng; các tiềm năng, lợi thế của tỉnh được khai thác và phát huy hiệu quả hơn; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, vượt kế hoạch đề ra…

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh như: Mô hình “Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển” và Mô hình “Nghiệp đoàn khai thác hải sản” đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân sản xuất, đánh bắt trên biển đạt hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân, mang lại nguồn lợi hải sản phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu, đồng thời tham gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo; Mô hình “Tổ thanh long VietGap tự quản, tự phòng an toàn về an ninh trật tự” trên địa bàn các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam đã nâng cao chất lượng, giá trị trái thanh long khi gia nhập thị trường.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020, nêu cao truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực, tạo thế đi lên vững chắc, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Phòng TTBCXB

Tin khác
1 2