Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1078
  • Trong tuần: 14 388
  • Trong tháng: 82 106
  • Tất cả: 756752
Đăng nhập

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

(stttt.binhthuan.gov.vn) Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp).

          (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Kế hoạch đề ra mục tiêu nhằm triển khai trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị; đồng thời theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.  

Để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nội dung chính để thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp gồm 05 nhóm chỉ số như sau:

(1) Nhóm chỉ số Công khai, minh bạch (gồm có 04 chỉ số thành phần);

(2) Nhóm chỉ số Tiến độ, kết quả giải quyết (gồm có 02 chỉ số thành phần; trong đó: 01 chỉ số thành phần được được đánh giá chấm điểm và 01 chỉ số thành phần được sử dụng để phân tích chuyên sâu phục vụ chỉ đạo, điều hành);

(3) Nhóm chỉ số Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (gồm có 06 chỉ số thành phần);

(4) Nhóm chỉ số Số hóa hồ sơ (gồm có 07 chỉ số thành phần);

(5) Nhóm chỉ số Mức độ hài lòng (gồm có 03 chỉ số thành phần).

Trên cơ sở các nội dung trên, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

 

 

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố: tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; công khai Bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết hồ sơ TTHC phải cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đúng theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ (đồng bộ với hồ sơ giấy); cập nhật chính xác tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ lên Hệ thống báo cáo quốc gia theo kỳ báo cáo; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần (từ 02 lần trở lên thì hồ sơ sẽ bị tính quá hạn); hạn chế tối đa việc trả hồ sơ cho dân và không thực hiện việc tạm dừng hồ sơ sai quy định; xử lý, giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh chóng (không để quá hạn bước xử lý, quá hạn tổng thời gian giải quyết); nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến để nâng cao các nhóm chỉ số thành phần của Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; định kỳ thực hiện tự đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp vào ngày cuối cùng của tháng cuối quý và trước ngày 20/12 của năm; chủ động rà soát các Quyết định về công bố TTHC của Bộ, ngành chủ quản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (tại Cổng Dịch vụ công quốc gia) để tham mưu công bố danh mục kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu, trạng thái hồ sơ đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC phục vụ đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo thời gian thực.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh lấy kết quả đánh giá của Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết về tiện ích của thủ tục này và triển khai việc thực hiện để bảo đảm 100% các huyện, thị xã, thành phố đều có hồ sơ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo hiệu quả, an toàn, an ninh thông tin trong giải quyết TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp các giải pháp, sáng kiến để nâng cao các nhóm chỉ số thành phần của Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các nhóm chỉ số thành phần phù hợp với yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và nhu cầu theo dõi, giám sát của cá nhân, tổ chức theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).


 

Tác giả:Hằng – P.BCVT&CNTT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...