Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1004
  • Trong tuần: 15 069
  • Trong tháng: 57 199
  • Tất cả: 618947
Đăng nhập

Tổ chức ôn tập và phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022

Căn c Quyết đnh s 85/QĐ-STTTT ngày 06/7/2022 ca Giám đc S Thông tin và Truyn thông v vic phê duyt Danh sách thí sinh đ điu kin, thí sinh không đ điu kin tham gia Vòng 2 k xét tuyn viên chc Trung tâm Công ngh thông tin và Truyn thông năm 2022; Hi đng tuyn dng viên chc thông báo t chc ôn tp, ph biến ni quy, quy chế và phng vn xét tuyn viên chc như sau:
1. Danh sách thí sinh tham gia phng vn:

Căn c
Quyết đnh s 85/QĐ-STTTT ngày 06/7/2022 ca Giám đc S  Thông tin và Truyn thông, danh sách thí sinh đ điu kin tham gia vòng 2 k xét tuyn viên chc năm 2022 gm các thí sinh sau:
1.1. V
trí Phát trin phn mm:
-
(Ông) Nguyn Hi Đăng.
-
(Ông) Lê Hi Anh Khoa.
2.2. V
trí Qun tr viên h thng:
-
(Ông) Lê Văn Vit.
2
. T chc ôn tp, ph biến ni quy, quy chế:
-
Thi gian: Vào lúc 9 gi 00 phút ngày 25/7/2022.
-
Đa đim: Hi trưng S Thông tin và Truyn thông, đưng Phm Hùng,
Phan Thi
ết, Bình Thun.
3.
T chc phng vn:
-
Thi gian: Vào lúc 8 gi 00 phút ngày 29/7/2022.
-
Đa đim: Hi trưng S Thông tin và Truyn thông, đưng Phm Hùng,
Phan Thi
ết, Bình Thun.
Thông báo này thay cho Gi
y báo d thi. Hi đng tuyn dng viên chc năm 2022 thông báo đến các thí sinh đưc biết và tham d./.

Tác giả:Minh Hà