Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 385
  • Trong tuần: 4 921
  • Tháng hiện tại: 17 910
  • Tổng lượt truy cập: 916755
Đăng nhập
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực qua Hộp thư điện tử

Ngày 09/3/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực qua Hộp thư điện tử (banchidaopctntc@binhthuan.gov.vn) của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; theo đó, nguyên tắc tiếp nhận và xử lý thông tin về tham nhũng, tiêu cực như sau:

1. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh phải bảo đảm kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy trình này và các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(ảnh minh họa)

2. Chỉ thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh đã được công bố công khai.

3. Thông tin phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực gửi đến Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

4. Người cung cấp thông tin qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ khi có yêu cầu; trường hợp người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

5. Khi tiếp nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người cung cấp thông tin hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo quy định tại Điều 22 của Luật Tố cáo năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định. Trừ trường hợp thông tin tố cáo có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

6. Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh được thực hiện trong giờ hành chính (từ 7 giờ - 17 giờ). Trường hợp các thông tin, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực gửi đến sau giờ làm việc thì sẽ được tiếp nhận, xử lý trong ngày làm việc tiếp theo.

7. Việc tiếp nhận, xử lý và công bố kết quả xử lý các thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh phải được vào số, lập thành hồ sơ và lưu trữ theo quy định.

Đầu mối tiếp nhận thông tin Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) phân công đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh; bố trí công chức tiếp nhận và mở sổ theo dõi phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin phân công công chức thực hiện các nhiệm thường xuyên theo dõi việc tiếp nhận thông tin qua Hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh, công chức được phân công có trách nhiệm phản hồi đối với người cung cấp thông tin về việc đã tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, đang xem xét, xử lý.

Người cung cấp thông tin phải đảm bảo tính trung thực, khách quan của nguồn tin cung cấp. Trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người cung cấp thông tin đúng được Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương. Trường hợp nguồn tin có giá trị giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét khen thưởng hoặc chi theo chế độ mua tin theo Quy định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định này sẽ được xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định.

Thanh Tâm - Thanh tra Sở