Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 3 892
  • Tháng hiện tại: 16 279
  • Tổng lượt truy cập: 883033
Đăng nhập
Bình Thuận ban hành Quyết định mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh

(binhthuan.gov.vn) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh (theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định.

Theo đó UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử theo quy định và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp phát sinh cấp phát mới mã định danh điện tử hoặc điều chỉnhmã định danh điện tử do có thay đổi về cơ cấu tổ chức (thành lập mới, đổi tên,tách, nhập, giải thể) thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, quyết định.

Gồm 03 phụ lục:

Phụ lục 01: Danh mục mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị cấp 2 gồm: các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hội, Công ty TNHH một thành viên… thuộc UBND tỉnh.

Phụ lục 02: Danh mục mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị cấp 3 gồm:  Các Trung tâm, Ban, Chi cục, Trường học, bệnh viên thuộc Sở; các phòng, ban, Trung tâm Y tế  và UBND xã, phường thị trấn thuộc UBND các huyện.

Phụ lục 03: Danh mục mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị cấp 4 gồm: Hạt, Đội, các chi nhánh của các Trung tâm và Chi cục thuộc Sở, các trường học, Phòng khám đa khoa khu vực, các trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện.

 


Khánh Vĩnh (Nguồn Báo Bình Thuận)
Tin khác
1 2 3 4 5  ...