Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bình Thuận trả lời kiến nghị của đội ngũ trí thức về công tác đơn giản hóa Thủ tục hành chính

Ngày 07 tháng 5 năm 2024, Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 74-CV/BCSĐ về việc tham mưu nội dung trả lời kiến nghị của đội ngũ trí thức. Trong đó, có nội dung kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu nội dung kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời kiến nghị, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa TTHC; thống nhất, đồng bộ quy trình giải quyết đối với các TTHC có liên quan đến đất đai như: Giao đất, thu hồi đất, các vấn đề về đất có liên quan đến hộ gia đình…; và cho biết những giải pháp cụ thể vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dà i đểtháo gỡ các vướng mắc, chậm trễ trong việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất…

2. Nội dung trả lời kiến nghị:

- Hàng năm, UBND tỉnh đều định kỳ ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; theo đó, nội dung rà soát, đánh giá TTHC của tỉnh, gồm: Đơn giản hóa bộ phận tạo thành của TTHC và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 06 quyết định rút ngắn thời gian giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và phê duyệt phương án đơn giản hóa, cụ thể: Năm 2021, ban hành quyết định rút ngắn thời gian giải quyết 103 TTHC và phê duyệt phương án đơn giản hóa 02 TTHC; năm 2022, ban hành quyết định rút ngắn thời gian giải quyết 68 TTHC và phê duyệt phương án đơn giản hóa 07 TTHC; năm 2023, ban hành quyết định rút ngắn thời gian giải quyết 36 TTHC và phê duyệt phương án đơn giản hóa 19 TTHC.

anh tin bai

Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận. Nguồn Báo Bình Thuận.

- Về đồng bộ quy trình giải quyết đối với các TTHC có liên quan đến đất đai: Căn cứ các quyết định công bố TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Về cải cách hành chính nhà nước năm 2024: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4912/KH-UBND ngày 15/12/2023 giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương để thực hiện các giải pháp. Trong đó tiếp tục đẩy manh ̣công tác đơn giản hóa TTHC: Theo đó, đối với các TTHC có liên quan đến đấtđai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 12/01/2024. Trong đó, cũng đặt chủ đề “Giảm hồ sơ trễ hẹn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt”. Mục tiêu: + 100% TTHC được công bố danh mục; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và công khai kịp thời, đúng quy định.

+ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp.

+ Tối thiểu 50 TTHC/nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp. Tối thiểu 30 TTHC/nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

+ Tối thiểu 98% hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn. 100% hồ sơ TTHC trễ hẹn thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức theo đúng quy định.

+ 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý, trả lời và công khai đúng quy định.

- Đối với nội dung thống nhất, đồng bộ quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai như: Giao đất, thu hồi đất, các vấn đề về đất có liên quan đến hộ gia đình…

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC được ban hành mới, chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, theo đó đã đồng bộ quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai từ cấp tỉnh, huyện, xã.

- Những giải pháp cụ thể vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài để tháo gỡ các vướng mắc, chậm trễ trong việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất…

Về xác định giá đất thu tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất của các dự án, những vướng mắc tồn tại trong thời gian dài nhiều năm đến nay chưa được giải quyết kịp thời, một phần nguyên nhân đến từ chính sách pháp luật, các phương pháp xác định giá đất còn quá nhiều bất cập, thể hiện qua một số dự án trong thời gian qua bị khởi tố, điều tra chưa thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo một số giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc khắc phục tình trạng chậm trễ vừa qua, cụ thể như sau:

(1) Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đất đai; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các đơn vị, tổ chức, con người trong trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian đến. Rà soát, chấn chỉnh tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐTTg ngày 19/4/2023, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đồng thời, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.

(2) Tập trung rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai giao cho UBND cấp tỉnh quy định ngay sau khi Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai, để khi Luật Đất đai có hiệu lực thì các văn bản này được thực hiện ngay.

(3) Xây dựng kế hoạch tập huấn Luật Đất đai năm 2024; thường xuyên hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã để thực hiện công tác định giá đất và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác định giá đất của cấp huyện. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

(4) Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; chỉ đạo của của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/5/2022 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(5) Tăng cường cải cách TTHC gắn với đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết hồ sơ hành chính về đất đai; khắc phục tình trạng trả hồ sơ nhiều lần, trả kết quả trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai. Khẩn trương hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai./.

Nguyễn Yến – Phòng TTBCXB
Tin khác
1 2 3 4 5  ...