Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 và nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

(stttt.binhthuan.gov.vn) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 và nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

    Tham mưu UBND tỉnh rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính(TTHC) và danh mục TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố kịp thời danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ động rà soát các Quyết định về công bố TTHC của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (tại Cổng dịch vụ công quốc gia) để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày TTHC được Bộ, ngành Trung ương cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về việc kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện chuyển đổi số như: triển khai văn bản đề nghị các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đăng ký để được hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số và hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; tuyên truyền, phổ biến các trang thông tin điện tử liên quan đến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để các doanh nghiệp tham khảo, nghiên cứu (https://digital.business.gov.vn, https://www.smedx.vn); phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số theo nguồn kinh phí được cấp tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; triển khai hướng dẫn hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử: postmart.vn và voso.vn. Tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng lê sàn thương mại điện tử.

Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số do các sở, ngành và địa phương đang thực hiện (trọng tâm đối với các dự án về xây dựng, phát triển dữ liệu số, nền tảng số). Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian qua; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.  

 


 

 

Hà Thanh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...