Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023
Ngày 18/01/2024, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 173/SNV-CCHC về rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công văn nêu rõ: Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2023. Để triển khai Quyết định công bố đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND tỉnh, gắn với rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

Bình Thuận đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động ...

Năm 2023, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Vẫn còn tình trạng tham mưu ban hành các đề án, nghị quyết, quyết định thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm của UBND tỉnh bị chậm về thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra; việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn gặp khó khăn, tỷ lệ chứng thực văn bản điện tử của người dân còn hạn chế, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc tiếp nhận bản sao điện tử trong giải quyết TTHC; ở một số đơn vị cấp xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Bộ phận Một cửa chưa đáp ứng yêu cầu, xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp; tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công một số đơn vị vẫn còn chậm hoặc dưới mức bình quân chung của cả tỉnh…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong công tác CCHC. Quan tâm bố trí thời gian, nhân lực, tài chính và các nguồn lực cần thiết để tập trung hoàn thành các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ còn lại; lấy sự hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cơ quan làm thước đo đánh giá xếp loại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các vấn đề bật cập trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất mới phát sinh trong công tác CCHC. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo về quy trình, thời gian, chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, lưu ý các nhiệm vụ cần khẩn trương triển khai, hoàn thành. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp, không hợp lý; cập nhật, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, tại nơi giao dịch và các hình thức khác theo quy định. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tiếp tục kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp. Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ, ngành Trung ương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Chỉ đạo hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra sau phân cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực để uốn nắn điều chỉnh tránh vi phạm. Cùng với đó, tập trung giải ngân vốn đầu tư công theo quy định của Chính phủ. Mặt khác, tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực thi công vụ, nhiệm vụ đảm bảo tính đồng bộ ở các cấp trong năm 2024. Tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các TTHC, quy trình nghiệp vụ; chứng thực bản sao điện tử, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Bố trí đủ nguồn lực về tài chính để thực hiện nhiệm vụ CCHC.

 

 

 

Hà Thanh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...