Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

           (stttt.binhthuan.gov.vn) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 (được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 20/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024).

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Việc triển khai thi hành Luật này phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử, là căn cứ để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật về giao dịch điện tử. Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật này theo Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, liên quan đến Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.

Anh-tin-bai

Đối với nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử (hoàn thành trong tháng 5/2024); phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan về giao dịch điện tử đảm bảo theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông về giao dịch điện tử (nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể)./.


 

 

T.A
Tin khác
1 2 3 4 5  ...