Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổ chức ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Ngày 24/01/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 204/SNV-CCHC về việc tổ chức ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.

Để thể hiện vai trò, trách nhiệm và tinh thần quyết tâm trong việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI của tỉnh trong năm 2024, thực hiện chủ đề năm 2024 của Tỉnh ủy; theo đó, Sở Nội vụ đã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và gửi Bản cam kết cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất là ngày 31/01/2024 để tổng hợp, theo dõi .

Theo dự thảo bản cam kết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính được giao trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông (theo đánh giá của cấp có thẩm quyền) đạt từ 80% trở lên.

2. Sở Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Ban hành Quyết định của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt quy trình điện tử để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính.

4. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2024 giải quyết đúng và trước hẹn đạt từ 98% trở lên.

5. Hoàn thành việc triển khai sử dụng chức năng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

6. Có ít nhất 01 sáng kiến về cải cách hành chính có phạm vi áp dụng trong toàn ngành hoặc trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Tâm – Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ...