Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 13 204
  • Trong tháng: 38 838
  • Tất cả: 528444
Đăng nhập

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2996/UBND-TH về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, việc xây dựng dự toán ngân sách tập trung thực hiện theo 03 nhóm nội dung lớn: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20255.

 1/ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2022: tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP): Căn cứ kết quả chi NSĐP 8 tháng đầu năm và dự kiến khả năng thực hiện 4 tháng cuối năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022.

2/ Xây dựng dự toán 2023Đối với kinh phí không giao tự chủ: Đề nghị thuyết minh các căn cứ, cơ sở xây dựng dự toán năm 2023; nguyên nhân tăng, giảm so với kết quả thực hiện năm 2022. Số liệu báo cáo thể hiện đầy đủ, chi tiết theo từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán.

 3/ Xây dựng KHTC-NSNN 03 năm 2023-2025: Yêu cầu lập kế hoạch: Thực hiện quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý tài sản công, các Nghị quyết Trung ương khóa XII về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật có liên quan, việc lập kế hoạch tài chính- NSNN 03 năm 2023-2025 phải đảm bảo yêu cầu theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 16/9/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

                                                                                     

 

Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Anh