Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 3 930
  • Tháng hiện tại: 16 317
  • Tổng lượt truy cập: 883071
Đăng nhập
Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

 

Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-KGVXNV về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4960/KH-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ: Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp. Ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Các tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là Ban Bảo vệ trẻ em cấp huyện, xã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại theo Quyết định số 1736/QĐ- UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương.

 


 

Thuý Dung