Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 902
  • Trong tuần: 14 967
  • Trong tháng: 57 097
  • Tất cả: 618845
Đăng nhập

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch thực hiện QCDC năm 2023

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Sở Thông tin và Truyên thông ban hành  Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, nội dung thực hiện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, Chính quyền phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 90/QĐ-STTTT ngày 02/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; Quy chế chi tiêu nội bộ; Các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

2. Công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của tỉnh Bình Thuận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi sinh hoạt thứ 2 hàng tuần, họp cơ quan, họp chi bộ, học nghị quyết..., tuyên truyền qua hệ thống mail công vụ, phần mềm quản lý điều hành công việc của Sở.

3. Tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức người lao động năm 2023: tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động trong cơ quan theo đúng Nghị Định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư  số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Công văn số 488/TLĐ ngày 07/4/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

4. Tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cụ thể hóa quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức; Quy chế quản lý tài sản; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu Ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của ban thanh tra nhân dân đi vào nề nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

          5. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị; kết quả thực hiện quy chế dân chủ đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng; Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa các đơn vị trong cơ quan về việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

          6. Công khai công tác tài chính, công tác tuyển dụng, công tác sử dụng nhân sự như: điều động, bổ nhiệm cán bộ; điều động, luân chuyển công chức, viên chức.

          7. Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

          8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của công chức, viên chức và người lao động qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm quy chế, những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

 


Tác giả:Thúy Dung - VP
Tin khác
1 2 3 4 5  ...