Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kiểm tra thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 25/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Anh-tin-bai

Hệ thống số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận

Với mục đích nắm bắt tình hình triển khai sử dụng chức năng số hoá trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện đảm bảo đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo chỉ tiêu UBND tỉnh đã giao; đồng thời, tham mưu và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, xử lý kỹ luật những tổ chức, cá nhân thực hiện không đảm bảo theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, việc khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức trực tuyến.

Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ tháng 04/2024 đến tháng 12/2024, hàng tháng tổ chức ít nhất 01 cuộc kiểm tra theo Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 27/3/2024. Các đơn cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các nội dung báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để kiểm tra trực tuyến, trường hợp số liệu không đảm bảo hoặc phát sinh những vấn đề khác cần kiểm tra trực tiếp Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp.

Qua kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

Bích Hà