Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Ngày 11/3/2024, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 482/KH-UBND về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024; theo kế hoạch, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra như sau:

(1) Mục đích, yêu cầu

- Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

- Phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

- Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, không trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác đối với một đơn vị trong cùng thời gian; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra.

- Kết luận kiểm tra phải được đối tượng được kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành đầy đủ và đúng thời hạn. Các sai phạm, kiến nghị, yêu cầu trong kết luận kiểm tra phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng việc và tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Kết luận kiểm tra phải được người có thẩm quyền kiểm tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Chủ thể có thẩm quyền kiểm tra và đối tượng được kiểm tra được xác định trên cơ sở nguyên tắc của hoạt động quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn.

(2) Đối tượng được kiểm tra

- Cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cấp huyện: UBND thị xã La Gi, UBND huyện Bắc Bình và UBND huyện Hàm Thuận Nam.

(3) Nội dung kiểm tra

- Đối với cơ quan cấp tỉnh: Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

- Đối với cấp huyện: Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

(4) Thời gian dự kiến kiểm tra, thời hạn kiểm tra

- Thời gian dự kiến kiểm tra: Quý II và quý III/2024.

- Thời hạn kiểm tra: Tối đa 07 ngày làm việc/01 đơn vị được kiểm tra.  

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính./.

Thanh Tâm – Thanh tra Sở