Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 4 564
  • Trong tháng: 20 770
  • Tất cả: 410306
Đăng nhập

Nội dung về tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 gắn với 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận

Ngày 12/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 902/STTTT-TTBCXB về tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 gắn với 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022) theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 08/8/2022.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai tuyên truyền theo các nội dung sau:

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 77 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới; nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022), tập trung các nội dung:

- Gắn với tuyên truyền về Bình Thuận kiên trung, chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng đồng bào các dân tộc trong tỉnh vẫn một lòng một dạ theo Đảng, góp phần giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xứng đáng với 12 chữ vàng: “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”; khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục hăng hái, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2015).

- Tuyên truyền lịch sử cách mạng của địa phương, ngành, đơn vị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; phản ánh đậm nét, sinh động những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã phấn đấu đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thu hút nguồn lực thúc đẩy đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, các công trình trọng điểm của tỉnh và Trung ương trên địa bàn…; sự đổi thay, phát triển ở các địa phương, nhất là địa bàn các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh qua 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.

- Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là những công trình, phần việc được triển khai thực hiện theo Thông báo số 275-TB/VPTU và Kế hoạch số 2017/KH-UBND, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các sự kiện, hoạt động văn hóa - thể thao của các ngành, địa phương, đơn vị… Đồng thời, biểu dương những nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị.

- Tiếp, phát sóng phim tài liệu, phóng sự, các tài liệu gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, kỷ niệm 30 tái lập tỉnh; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp, các ngành; những thành tựu đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh; tiềm năng và triển vọng phát triển của tỉnh trong thời gian đến; những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm đề cương tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022) với chủ đề: “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”  (tải tại đây: Tai lieu tuyen truyen.pdf

) và một số khẩu hiệu tuyên truyền để phục vụ công tác truyền thông trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                

 

Tác giả:Nguyễn Yến
Tin khác
1 2 3 4 5