Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1106
  • Trong tuần: 15 171
  • Trong tháng: 57 301
  • Tất cả: 619049
Đăng nhập

Tăng cường triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 13/12/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 4272/UBND-NCKSTTHC về việc tăng cường triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)     

          Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: tập trung tuyên truyền và triển khai đồng bộ các giải pháp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao tầng suất, hiệu quả sử dụng dịch vụ công
trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
; rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành (ở cả 03 cấp: tỉnh - huyện - xã), đề xuất danh mục TTHC được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến gửi về Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; nghiên cứu, đề xuất danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành (ở cả 03 cấp: tỉnh - huyện - xã) thực hiện thí điểm quy định bắt buộc các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống cơ quan nhà nước nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần hoặc toàn trình (không tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp); trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, lựa chọn và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC đáp ứng nhu cầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình theo quy định của ngành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao tầng suất, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. UBND cấp huyện phải triển khai đảm bảo các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2932/UBND-NCKSTTHC ngày 07/9/2022 về khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phần mềm đã được đầu tư tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; khẩn trương trang bị các thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 12/9/2018 và Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trang bị máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; bố trí kinh phí để nâng cấp, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin tại
các xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND cấp xã: trên cơ sở các quy định hiện hành, nghiên cứu, có phương án bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực của địa phương có nghiệp vụ về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình. Tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về giảm phí, lệ phí khi thực hiện các TTHC bằng hình thức trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông: khẩn trương thực hiện việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 3919/UBND-NCKSTTHC ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu.               

Chi tiết Công văn :  CV4272.UBND.signed.pdf


Tác giả:LH – P.BCVT&CNTT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...