Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4912/KH-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2024 tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 465/KH-SNV ngày 05/3/2024 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc

Theo Kế hoạch, trong tháng 3/2024, Liên Sở: Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp đã tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác CCHC, kiểm soát TTHC và chuyển đổi số năm 2024 tại 15 đơn vị (05 đơn vị cấp xã, 05 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị cấp Sở). Vừa qua, Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã làm việc trực tiếp tại UBND thị trấn Tân Nghĩa, UBND huyện Hàm Tân, UBND xã Hàm Chính, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND thị trấn Thuận Nam, UBND huyện Hàm Thuận Nam, UBND thị trấn Lạc Tánh và UBND huyện Tánh Linh.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, công tác thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và các vướng mắc, khó khăn, các đề xuất trong việc triển khai.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận kết quả đạt được của các địa phương: Ban hành kịp thời văn bản triển khai các nhiệm vụ về CCHC và chuyển đổi số, về cải cách thể chế năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện tại địa phương; Thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa và có báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 theo đúng thời hạn quy định; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số CCHC năm 2023, chỉ số DTI năm 2023. Công tác tuyên truyền CCHC, việc quán triệt các văn bản chỉ đạo về CCHC và chuyển đổi số của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, thực hiện; Triển khai thực hiện công tác hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 đảm bảo đúng thời gian quy định, phân công, bố trí nhân sự tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã với thành phần và số lượng đúng theo quy định; đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin, kết nối các hệ thống phần mềm phục vụ cho hoạt động Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã, thực hiện việc niêm yết, công khai danh mục các TTHC rõ ràng, minh bạch, tương đối đầy đủ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã có bố trí đoàn viên thanh niên để hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến (huyện Hàm Thuận Bắc). Có thực hiện việc luân chuyển hồ sơ TTHC, trả kết quả, thu phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan của UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, vấn đề cần lưu ý: Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC có nội dung chưa sát nhiệm vụ của địa phương; nội dung kế hoạch của các địa phương chưa cụ thể nội dung, đối tượng, thời gian, sản phẩm, phân công người lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện; chưa có sự tham gia của cấp uỷ, sự phân công chỉ đạo từng nhiệm vụ của lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã; Một số địa phương chưa thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn xã và báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 theo thời hạn quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (UBND xã Hàm Chính, UBND thị trấn Thuận Nam); Một số địa phương chưa gắn kèm kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (UBND thị trấn Tân Nghĩa, UBND xã Hàm Chính, UBND huyện Hàm Thuận Bắc); Chậm triển khai việc thí điểm nhóm TTHC liên thông theo quy định tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh (UBND huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh). Chưa phê duyệt đầy đủ quy trình điện tử để thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định (UBND huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam); Hồ sơ đang xử lý quá hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia của các địa phương còn nhiều: UBND huyện Hàm Tân (1.101 hồ sơ), UBND huyện Hàm Thuận Bắc (1.502 hồ sơ), UBND huyện Hàm Thuận Nam (662 hồ sơ), UBND huyện Tánh Linh (44 hồ sơ); Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng chưa được quan tâm đúng mức, nhận thức về an toàn thông tin mạng chưa cao; công tác bảo quản sử dụng chữ ký số cá nhân chưa đúng quy định, một số trường hợp còn giao văn thư ký thay; Lãnh đạo một số địa phương không thực hiện thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, chưa kiểm tra, khảo sát sự hài lòng người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC (UBND thị trấn Thuận Nam).

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Hàm Thuận Nam

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Hàm Tân

 

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Tánh Linh

 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác CCHC, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác CCHC và chuyển đổi số, Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo các địa phương trong thời gian tới phải chỉ đạo thực hiện các nội dung: (1) Tăng cường trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo CCHC tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả chỉ số CCHC, chỉ số DTI năm 2023 của địa phương và các hạn chế chỉ ra qua kết quả kiểm tra tại Thông báo kết luận này. (2) Tổng hợp, rà soát và yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã xây dựng lại kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương, trong đó: việc phân công, giao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải cụ thể nội dung, đối tượng, thời gian, sản phẩm, phân công người lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện; sự tham gia của cấp uỷ, sự phân công chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc, kiểm tra từng nhiệm vụ của lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC, chú trọng tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. (4) Có giải pháp, sáng kiến cụ thể để nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC tại địa phương; quan tâm, chủ động đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. (5) Rà soát, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL và có báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 gửi UBND cấp huyện. (6)  Quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện. (7) Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của huyện trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh. Rà soát, đánh giá hàng quý các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch khắc phục chỉ số DTI năm 2023 của địa phương. (8) Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 364/UBND-KGVXNV ngày 30/01/2024 và Công văn số 282/STTTT-BCVT&CNTT ngày 29/02/2024 về bảo mật thông tin tài khoản cá nhân sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. (9) Chỉ đạo triển khai sử dụng chức năng số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (số hóa thành phần hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết TTHC) đảm bảo các chỉ tiêu theo yêu cầu của UBND tỉnh. (10) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập ban biên tập; xây dựng quy chế quản lý và cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử của địa phương./.


Bích Hà