Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Chỉ thị số 27-CT/TU); Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác (viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TU) và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 18/5/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Chỉ thị số 40-CT/TU) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh, việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được nâng lên; đa phần cán bộ, công chức, viên chức đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai, thực hiện kịp thời; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có kết quả; số vụ việc tham nhũng, tiêu cực có xu hướng giảm; các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân đã tích cực tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định, thực hiện khá nghiêm túc các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Anh-tin-bai

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, đáng lưu ý là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, thanh tra, chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền để chậm việc, sót việc; còn chủ quan, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền, dẫn đến nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật do liên đới trách nhiệm, có trường hợp bị xử lý hình sự; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, tình trạng đi trễ, về sớm, vắng mặt tại cơ quan trong giờ làm việc vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai còn nhiều thiếu sót, bất cập, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn kéo dài; môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa có bước đột phá. Thứ hạng các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh thuộc nhóm các địa phương thấp nhất cả nước trong nhiều năm qua, song vẫn chưa được cải thiện.

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 31/8/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; về chấn chỉnh tác phong, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, phát sinh tư tưở ng làm việc “cầm chừng, phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gây cản ngại đến sự phát triển của tỉnh. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở, nhất là thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chú ý các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức quán triệt, triển khai các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

3. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, quản lý tài chính, tài sản công,... tránh gây thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PCI, Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI), thực hiện tốt việc chuyển đổi số theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

4. Định kỳ hàng năm, tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra cần tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư công, công tác cán bộ, việc thực hiện chế độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập,… Quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó, kịp thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý, nhất là các trường hợp bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, gây cản trở việc xử lý tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng có liên quan.

6. Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử để xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo phương châm “không có vùng cấ m, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó. Có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, điều tra, kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử; vụ việ c chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nư ớc, đoàn thể”. Đẩy mạnh thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện có kết quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

7. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý. Tập trung vận động Nhân dân tích cực cung cấp thông tin tham nhũng, tiêu cực qua Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (banchidaopctntc@binhthuan.gov.vn).

8. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm chế độ, chính sách động viên, khuyến khích, khen thưở ng cá nhân trong việc tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực cho phù hợp.

9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo cơ sở vật chất cơ bản, phù hợp với các cơ quan thực thi nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, đủ năng lực, dám nghĩ, biết làm, có bản lĩnh, không sợ trù dập, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng.

10. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Chỉ thị này và chức năng, nhiệm vụ đã được quy định để cụ thể hóa triển khai thực hiện cho phù hợp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo trước ngày 15/12 hàng năm.

11. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Chỉ thị này thay thế các Chỉ thị số 27-CT/TU, 30-CT/TU, 40-CT/TU; được phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân./.     

Thanh Tâm - Thanh tra Sở