Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 438/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2024; theo đó, UBND tỉnh đã đề ra mục đích, yêu cầu và một số nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về công tác PCTNTC; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐTW) về PCTNTC, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và UBND tỉnh về công tác PCTNTC.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTNTC; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; thu hồi tài sản tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTNTC; khuyến khích, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

- Công tác PCTNTC phải được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn xã hội về công tác PCTNTC.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTNTC gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về PCTNTC trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động và Nhân dân để có nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định pháp luật về PCTNTC; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTNTC.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTNTC:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đồng bộ các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về PCTNTC; chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các nội dung công tác PCTNTC.

- Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc PCTNTC.

(2) Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý về PCTNTC:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC thuộc phạm vi quản lý của địa phương (khu vực nhà nước và ngoài nhà nước) theo Kế hoạch số 5042/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTNTC đến năm 2030.

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về PCTNTC; kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực như: Tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

(3) Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về PCTNTC của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Các trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và nâng cao công tác tuyên truyền về PCTNTC.

(4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

(5) Kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn:

Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung Kế hoạch số 63/KH-TTBT ngày 14/01/2024 về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN”, cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành, kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính xác thực, đầy đủ, kịp thời; đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.

(6) Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về PCTN TC, lãng phí; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTNTC. Triển khai đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý những người có dấu hiệu, hành vi tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt việc khen thưởng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

(7) Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực:

Trong hoạt động giám sát: Phát huy vai trò của Đoàn Đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tham nhũng thì cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đề nghị cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát xử lý theo quy định pháp luật. Khi nhận được đề nghị, cơ quan 6 thanh tra, điều tra, viện kiểm sát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải xác minh, xử lý và thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị.

Trong công tác tự kiểm tra của đơn vị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCTNTC và chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTNTC. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ tiêu cực, tham nhũng cao; kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập và cơ chế chính sách không còn phù hợp với thực tiễn; kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra phải được tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án: Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự; không để vụ việc, vụ án tồn động quá hạn, kéo dài. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tồn đọng, kéo dài. Kiên quyết xử lý các các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thu hồi tài sản do tham nhũng, tiêu cực.

 (8) Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong công tác đấu tranh PCTNTC:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục Nhân dân và các thành viên của tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTNTC; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác đấu tranh PCTNTC.

- Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTNTC và các vụ việc tham nhũng.

- Tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác PCTNTC.

(9) Thực hiện công tác PCTNTC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước:

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định Luật PCTN có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng, triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật để phòng ngừa tham nhũng. Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm phản ánh, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

(10) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ: Thực hiện trách nhiệm, nguyên tắc chung trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, trao đổi thông tin, kinh nghiệm… và trong công tác PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

(11) Tổ chức thực hiện đánh giá công tác PCTNTC năm 2023:

Để nâng cao hiệu quả đánh giá công tác PCTNTC 2023 đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Bộ chỉ số và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo đánh giá công tác PCTNTC năm 2023 đầy đủ các nội dung của Bộ chỉ số; đồng thời, cung cấp các hồ sơ, tài liệu chứng minh làm cơ sở cho việc tổng hợp, đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 đạt hiệu quả, trong đó chú ý kiểm tra rà soát việc xây dựng, ban hành các tài liệu chi tiết để thực hiện từng nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, làm tài liệu chứng minh khi Thanh tra Chính phủ tổ chức đánh giá công tác PCTNTC.

Theo Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch công tác PCTNTC năm 2024 để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác PCTNTC cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) đảm bảo thời gian, nội dung, biểu mẫu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN./.

Thanh Tâm – Thanh tra Sở